เอกสารในการเปิดเคลม

เอกสารที่ใช้

  • ใบเคลมจากบริษัทประกันภัย (ในกรณีแจ้งเคลมแล้ว)
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนากรมธรรม์
  • ใบมอบอำนาจ เพื่อดำเนินเรื่องเคลม (ในกรณีที่บริษัท เป็นอู่นอกโครงการ)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่บริษัทเป็นอู่นอกโครงการ)
  • หนังสือรับรองบริษัท (ในกรณีที่บริษัทเป็นอู่นอกโครงการ)